KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych przetwarzanych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. z siedzibą w Tyczynie, ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn („PGK”)

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PGK, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z powołanym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej: iod@ekostrug.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

1) udzielonej przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2) działania niezbędnego do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejszego jej wykonywania (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3) obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wykonywanie obowiązków określonych w:

– ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

– ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4) niezbędności przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

5) prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi reklamacji, wniosków, petycji, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGK;

– realizacji umów zawartych z kontrahentami PGK;

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 i 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PGK przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest PGK.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy oraz z tytułu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także przez czas określony w Jednolitym Wykazie Akt funkcjonującym w PGK.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

+ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

+ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

+ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

+ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

+ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

+ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

+ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

+ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

+ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

– prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

+ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

+ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

+ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

+ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PGK Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Secured By miniOrange

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania strony. Jeśli kontynuujesz korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz "Akceptuję" poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij