Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

1. Wydanie warunków technicznych/informacji technicznej przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan.

W celu otrzymania warunków technicznych/informacji technicznej przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych/informacji technicznej

   - załącznik 3

 - załącznik 4

         Do wniosku dołączyć 2-ie kserokopie aktualnej mapy zasadniczej (np. do celów opiniodawczych) w skali 1:500, 1:1000, z zaznaczonymi granicami nieruchomości i/lub projektowanego obiektu budowlanego

         Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie PGK „Eko-Strug” Sp. o.o. w Tyczynie ul. Kościuszki 6

2. Opracowanie projektu

Po uzyskaniu warunków technicznych należy zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłączy wod - kan projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami.

3. Uzgodnienie projektu przyłączy

Po opracowaniu, projekt przyłączy wod-kan należy przedłożyć do uzgodnienia w PGK „Eko-Strug” Sp. z o. o. (2 egz.)

Wniosek o uzgodnienie projektu – załącznik 5

4. Realizacja projektu

Roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia i prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić  PGK „Eko- Strug” Sp. z o.o.

  - załącznik 6

 • Stosowane materiały, armatura i średnica rurociągu powinny być zgodne z projektem technicznym, a ewentualne zmiany każdorazowo uzgodnione z Działem Technicznym PGK „Eko- Strug” Sp. z o.o.

 • Po wykonaniu sieci i przyłączy wod. - kan. a przed ich zasypaniem należy zgłosić je do geodety w celu dokonania pomiarów, a następnie zgłosić do odbioru w Dziale Technicznym PGK „Eko- Strug” Sp. z o.o.

 • sieć wodociągową przed zasypaniem należy poddać próbie ciśnieniowej o wartości 1,0 MPa. W czasie odbioru próby wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedstawicielowi PGK „Eko- Strug” Sp. z o.o. szkic sieci wraz z rysunkami montażowymi węzłów.

 • Następnie należy dokonać płukania, dezynfekcji oraz badania jakości wody przez uprawnione laboratorium. Woda do próby ciśnieniowej oraz płukania sieci wodociągowej może być pobierana z sieci miejskiej wyłącznie za zgodą PGK „Eko-Strugę Sp. z.o.o

5. Odbiór końcowy

1. Po zasypaniu, uporządkowaniu terenu, oznakowaniu armatury Wykonawca (inwestor) zgłasza sieć wodociągową do odbioru końcowego przedstawiając następujące dokumenty:

 operaty geodezyjne powykonawcze oraz szkice,

 • protokoły lub wpisy z odbiorów cząstkowych i próby ciśnieniowej sieci wodociągowej,

 • laboratoryjne wyniki badania jakości wody,

 • pozwolenie na budowę.

Zgłaszanie odbiorów codziennie w godz. 7-15 lub telefonicznie /17/2302-463  Dział Techniczny

2. Protokół odbioru

Po spisaniu protokołu odbioru przyłączy wod-kan należy zawrzeć umowę o dostawę i odprowadzanie ścieków w terminie 7 dni od daty jego podpisania .

3.  Podpisanie umowy z  PGK „Eko- Strug” Sp. z o.o. na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

 

Go to top